Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicz. w 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach: lekkoatletyki, piłka siatkowa w 2020 r. (2020-07-06)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji  zadania publicznego w 2020 r. w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach: lekkoatletyki, piłka siatkowa w 2020 r.

W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia

Więcej...

Ogłoszenie (2020-07-06) (kopia)

Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Błotnica
o naborze  kandydatów na członków Komisji konkursowej
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Stara Błotnica,
w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach: lekkoatletyka, piłka siatkowa w 2020 r.

Więcej...

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. w dyscyplinach: lekkoatletyki, piłka siatkowa w 2020 r. (2020-07-06)

GŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji  zadania publicznego w 2020 r. w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach: lekkoatletyki, piłka siatkowa w 2020 r.

W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia.

Więcej...

Ogłoszenie (2020-07-06)

Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Błotnica
o naborze  kandydatów na członków Komisji konkursowej
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Stara Błotnica, w zakresie
upowszechniania
kultury fizycznej
w dyscyplinach: tenis stołowy, piłka siatkowa w 2020 r.

Więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2014 r. realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłka nożna (2014-01-21)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT


WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2014 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłka nożna oraz zaprasza podmioty do składania ofert.
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Stara Błotnica wraz udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Rodzaj zadania – organizowanie systemu szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej w tym szczególnie: organizowanie meczów, turniejów, zajęć treningowych (zatrudnienie kadry trenerskiej), wyjazdów szkoleniowych treningowych i meczów.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2014 r: 58.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy zł.).

Więcej...

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2013 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

tl_files/tiny_templates/pliki/Organizacje poozarzadowe/Ikona_kultura_fizyczna.JPGWÓJT GMINY STARA BŁOTNICA ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2013 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Stara Błotnica wraz udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Rodzaj zadania – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnychw tym wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy. 

Więcej...

Organizacje pozarządowe w Gminie Stara Błotnica

Otwarty konkurs ofert - Zarządzenie
ZARZĄDZENIE NR 4/2013
WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA

z dnia 18 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r.
zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Więcej...