ZARZĄDZENIE NR 29.2019

WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA

z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

            Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 37)
oraz Uchwały Nr XXXVIII.259.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, zarządzam co następuje:

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego
w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 • § 2.

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 • § 3.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • § 4.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starej Błotnicy, na stronie internetowej Gminy Stara Błotnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stara Błotnica.

 • § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29.2019

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 13.03.2019 r.

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadania publicznego Gminy Stara Błotnica

            Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt., art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku
poz. 37), w związku z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oraz Uchwałą Nr XXXVIII.259.2018 Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA

 • ogłasza otwarty konkurs ofert

na zlecenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego
 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 1. I.     Rodzaj zadania
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

W ramach realizacji zadania preferowane będą projekty mające na celu wspieranie inicjatyw kulturalnych poprzez organizację przedsięwzięć integrujących społeczność lokalną oraz rozwijających świadome uczestnictwo w kulturze.

 1. II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r.

Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadania publicznego -  5.000,00 PLN
(słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy)

 1. III.    Zasady przyznawania dotacji
 2. Celem otwartego konkursu jest wyłonienie podmiotu i wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2019 roku wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
 3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 37).
 4. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, działające statutowo w obszarze zadania publicznego, o którym mowa powyżej.
 5. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego jest złożenie formularza ofertowego zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 6. Organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ubiegające się o wsparcie finansowe muszą wykazać w składanej ofercie udział środków własnych.
 7. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy
  z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 9. Gmina Stara Błotnica może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy, gdy jeszcze przed jej podpisaniem zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną oferenta.
  1. IV.   Termin i warunki realizacji zadania
 10. Zadanie ma być realizowane tylko w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
  31.10.2019 r.
 11. Warunki realizacji zadania:

a)      zadanie zakłada przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla lokalnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b)      ze środków budżetu Gminy Stara Błotnica mogą być dotowane tylko projekty realizowane na terenie Gminy Stara Błotnica i na rzecz mieszkańców Gminy Stara Błotnica;

c)      środki dotacyjne z budżetu Gminy Stara Błotnica mogą być przeznaczone tylko
na realizację projektu

 1. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Stara Błotnica a oferentem.
 2. Ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania określa  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

 1. V.  Termin i procedura składania ofert
 2. 1.    Wyznacza się termin składania ofert od dnia ogłoszenia do dnia 04.04.2019 r.
  do godz. 1200
  w Urzędzie Gminy Stara Błotnica.
 3. Złożona oferta musi być sporządzona wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w pkt. 2, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli należy załączyć oryginały
  lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (z datą poświadczenia) dokumenty:

a)      statut organizacji lub inny dokument (akt wewnętrzny) określający przedmiot działalności oferenta, zawierający postanowienia wymagane w art. 10 ust. 3 ustawy oraz uwzględniający przedmiot działalności pożytku publicznego zgodny z zakresem ogłoszenia o konkursie (do każdej oferty oddzielnie); 

b)      aktualny wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (do każdej oferty oddzielnie) i umocowanie osób go reprezentujących (ważny do 3 m-cy od daty wystawienia);

c)      sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni rok;

d)     zaświadczenie o posiadanym rachunku bankowym wraz  numerem rachunku.

e)      potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną- RODO

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty
  na adres: Urząd Gminy w Starej Błotnicy, Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert
  na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. Nie otwierać przed posiedzeniem Komisji konkursowej”
  .

Na kopercie należy umieścić również nazwę i adres oferenta.

 1. Oferty nadesłane w inny sposób niż wskazany w pkt. 4 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres nie będą brały udziału w konkursie.
 2. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Stara Błotnica) nie będą rozpatrywane.
  1. VI.   Termin otwarcia ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 3. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od terminu zakończenia składania ofert.
 4. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Błotnica, sporządzając pisemny protokół
  oraz kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji. Ocena będzie miała miejsce również w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie złożona tylko jedna oferta.
 5. Komisja konkursowa będzie opiniowała złożone oferty w oparciu o następujące kryteria:

a)      formalne, w tym weryfikacja czy:

- oferta została złożona przez uprawniony podmiot (w tym zgodność działalności statutowej z zadaniem konkursowym);

- oferta została złożona na odpowiednim formularzu;

- oferta została złożona w terminie;

- oferta jest podpisana przez uprawnioną do tego osobę/osoby;

- oferta dotyczy zadania, które jest zgodne z zakresem ogłoszonego konkursu;

- oferta jest wypełniona w sposób kompletny i poprawny;

- do oferty zostały dołączone wymagane załączniki;

b) merytoryczne, w tym:

- zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu
o konkursie;

- posiadane zasoby materialne i kadrowe;

- możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie
i przy zaplanowanych kosztach;

- dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy;

- dotychczasowe doświadczenie;

- spodziewane efekty złożonej oferty;

- planowany wkład rzeczowy, finansowy i osobowy oferenta,

- strukturę wydatków;

- wysokość środków pochodzących z innych źródeł;

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.

5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Stara Błotnica po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej.

6. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.

7. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starej Błotnicy oraz na stronie internetowej Gminy Stara Błotnica.

VII. Informacja o wysokości środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania tego samego rodzaju:

Kwota przekazanych dotacji:

    2016 r. - 6 000,00 zł

  2017 r. – 5 000,00 zł

  2018 r. – 5 000,00 zł

  2019 r. – 0,00 zł

 

                                                                                                         

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                              mgr inż. Marcin Kozdrach

 

 

 

 

 

 

 

Wróć