Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Błotnica
o naborze  kandydatów na członków Komisji konkursowej
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Stara Błotnica, w zakresie działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a,2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2019, poz. 37), Wójt Gminy Stara Błotnica ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stara Błotnica w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
w 2019 roku.

I. Informacje ogólne

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie członków komisji konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej powinno byćpodpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.

3. Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.

4. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Stara Błotnica w drodze zarządzenia.

5. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Stara Błotnica, którzy nie reprezentują organizacji składających ofertę w ogłoszonym konkursie ofert.

III. Zadania członka komisji konkursowej

  1. Udział w posiedzeniach komisji;
  2. Zapoznanie się z ofertami;
  3. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym;
  4. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 roku oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym
do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym wraz z potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą dotycząca ochrony danych osobowych RODO  i złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Stara Błotnica do dnia 28 marca 2019 r., do godz. 12:00 .

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                            mgr inż. Marcin Kozdrach

 

Wróć