Informacja dla rolników w sprawie ulg podatkowych

Wójt Gminy Stara Błotnica informuje, iż zgodnie z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykorzystany został w 100% krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

W związku z powyższym Wójt Gminy Stara Błotnica jako organ podatkowy – do dnia 31 grudnia 2018 roku nie może udzielać żadnej pomocy de minimis w rolnictwie. Wiąże się to z niemożnością wydania pozytywnych decyzji w takich sprawach podatkach jak.: odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty i umarzanie zaległości, umarzanie odsetek czy udzielanie ulg z tytułu kupna gruntów.

 

Więcej informacji tu 

Wróć