Analiza stanu gospodarki odpadami dla gminy Stara Błotnica za 2014 rok

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_atykulu_2015/04_2015/Analiza_strona_tyt..jpgRoczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Stara Błotnica została opracowana w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy gminy przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki odpadami. Analiza ta ma zweryfikować możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych i kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Więcej...

Nowe zasady odbierania odpadów od mieszkańców Gminy

tl_files/tiny_templates/pliki/zasady wywozu smieci_01072013/ATK_recykling.jpgWójt Gminy Informuje, że w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r. w wyniku przetargu nieograniczonego odpady z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stara Błotnica odbierać będzie firma ATK Recykling z siedzibą w Radomiu. W związku z powyższym proszę, aby mieszkańcy naszej gminy zgłaszali się do sołtysów poszczególnych sołectw celem odebrania:
1. Worków na śmieci;
2. Harmonogramu odbioru odpadów;
3. Ulotki informacyjnej w jaki sposób należy segregować śmieci.

Więcej...

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Urząd Gminy przypomina, że z dniem 15 maja 2013 r. upłynął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja jest składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Stara Błotnica. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r., uiszcza się w terminie do 30 września 2013 r. Opłatę będzie można uiścić u inkasenta oraz poprzez wpłatę lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Stara Błotnicy: 
Nr konta - 24 9115 0002 0050 0500 0215 0002
W następnych latach złożone deklaracje będą podstawą do uiszczania przez Państwo opłaty „śmieciowej” w terminach:
a) za I kwartał: do 31 marca danego roku,
b) za II kwartał: do 30 czerwca danego roku,
c) za III kwartał: do 30 września danego roku,
d) za IV kwartał: do 31 grudnia danego roku.

Więcej...

Rejestry działalności regulowanej

Rejestry działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stara Błotnica.

 

Więcej...

Nowe zasady odbierania odpadów od mieszkańców Gminy (2013-07-01)

tl_files/tiny_templates/pliki/zasady wywozu smieci_01072013/ATK_recykling.jpgWójt Gminy Informuje, że w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r. w wyniku przetargu nieograniczonego odpady z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stara Błotnica odbierać będzie firma ATK Recykling z siedzibą w Radomiu. W związku z powyższym proszę, aby mieszkańcy naszej gminy zgłaszali się do sołtysów poszczególnych sołectw celem odebrania:
1. Worków na śmieci;
2. Harmonogramu odbioru odpadów;
3. Ulotki informacyjnej w jaki sposób należy segregować śmieci.

Więcej...