Gmina Stara Błotnica /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy

w ramach realizowanego projektu systemowego

„Nowe szanse- nowe możliwości ”

 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, skierowanego do 12 osób, kobiet i mężczyzn, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych w rolnictwie oraz niepełnosprawnych

 

POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY PSYCHOLOGA

 

do prowadzenia konsultacji indywidualnych dla 12 uczestników projektu. 

 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
 2. Termin zadania: harmonogram realizacji usługi będzie ustalony indywidualnie ze specjalistą;
 3. Planowany termin realizacji: kwiecień – maj 2014 rok
 4. Ilość godzin: 48 godzin zegarowych, dla jednej osoby przewidziano 4 godziny zegarowe
 5. Zakres wykonywanych zadań:

·        nabycie kluczowych umiejętności w zakresie kompetencji psychospołecznych,     w tym związanych z funkcją wychowywania w rodzinie

·        umiejętność planowania i realizacji celów osobistych, rodzinnych, życiowych        i zawodowych;

·        ewidencja dokonanych konsultacji;

·        karty doradztwa indywidualnego;

·        harmonogram wykonywanych prac;

·        sprawozdanie z prowadzonego poradnictwa;

·        sporządzanie listy obecności na zajęciach;

·        sporządzanie ankiety ewaluacyjnej z każdym z uczestników (na pierwszym            i ostatnim spotkaniu);

 

 1. Wymagania niezbędne:

·        wykształcenie wyższe psychologiczne;

·        doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa;

·        udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu spotkań/warsztatów/szkoleń

·        komunikatywność;

·        umiejętności interpersonalne;

·        odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie;

·        doświadczenie w prowadzeniu zajęć w ramach projektów POKL.

 1. Miejsce realizacji wszystkich zajęć: wyznaczone pomieszczenia należące do  

zasobów Gminy Stara Błotnica.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy (pok. Nr 16 ) w terminie do 10.03.2014 r. w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usługi psychologa” :

Wymagane dokumenty:

 1. Aktualne CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej;
 4. Oferta cenowa zleceniobiorcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania (załącznik nr 1).

     Dokumenty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

     Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzurą:

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy

     dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29  
     sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z
      późn. zm.)

 

 tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/word-logo.jpg Załącznik do pobrania

 

 

Złożonych ofert nie odsyłamy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 48 385-78-95 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

 

Wróć