OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERTNa podstawie art.11 ust. 2 i 3 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr.234, poz. 1536 z późn. zm.) WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2013 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Stara Błotnica wraz udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 


Rodzaj zadania – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w tym wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2013 r: 5.000 PLN ( słownie: pięć tysięcy zł.). 

Zasady przyznawania dotacji
1.Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr.234, poz. 1536 z późn. zm.).
2.Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - prowadzące działalność pożytku publicznego, dla których zadania te są zadaniami statutowymi.
3.Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

Termin i warunki realizacji zadania:
1.Zadanie ma być realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r.
2.Zakres i warunki realizacji zadania określa umowa zgodna ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy … (Dz. U. 2011 Nr 6, poz. 25),W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty poniesione od dnia podpisania umowy, bezpośrednio związane z realizacją zadania.

Termin i procedura składania ofert:
1.Pisemne oferty, wyłącznie na formularzach stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy … (Dz. U. 2011 Nr 6, poz. 25), należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście do dnia 25 lipca 2013 r. godz. 1400 w Urzędzie Gminy Stara Błotnica pokój nr 12.
2.Do oferty należy dołączyć: kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu, wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru(np. z Krajowego Rejestru Sądowego) ważny do 3 m-cy od daty wystawienia, kopię sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej organizacji (podmiotu) za ostatni rok potwierdzone za zgodnośćz oryginałem.
3.Na kopercie należy umieścić następujące informacje: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, tytuł zadania, adnotację “nie otwierać przed posiedzeniem komisji z otwarciem ofert”.
4. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ust. 1 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie. Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
5. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączona dokumentacją pozostają w aktach Urzędu Gminy i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie trwania konkursu, ani po jego zakończeniu.

Termin otwarcia ofert i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 lipca 2013 r. o godz. 1415.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Błotnica, sporządzając pisemny protokół oraz kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożona jest tylko jedna oferta.
3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

Kryteria formalne:
1. Terminowość złożenia oferty.
2. Kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji.
3. Zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.
4. Oferent jest organizacją pozarządową, której celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie zadania określonego w konkursie ofert.Oferty nie spełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.

Kryteria merytoryczne:
1. Możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności:
a) zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu o konkursie,
b) posiadane zasoby materialne i kadrowe,
c) możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasiei przy zaplanowanych kosztach,
d)dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy,
e)dotychczasowe doświadczenie,
f) spodziewane efekty złożonej oferty,
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym:
a) planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
b) strukturę wydatków,
c) wysokość środków pochodzących z innych źródeł,
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
4. Zgodność oferty z celami konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią i protokołem Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stara Błotnica oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania tego samego rodzaju wynosiła: 2012 r. kwota 4.000,00 zł.Wójt Gminy
mgr inż. Marcin Kozdrach

tl_files/tiny_templates/bip_ico.jpg Więcej informacji na stronie www.starablotnica.bip.org.pl w zakładce Ogłoszenia/2013

link do konkursu

 

 

 

Wróć