OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2014 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu     w dziedzinie piłka nożna oraz zaprasza podmioty do składania ofert.

Celem konkursu  ofert jest wyłonienie i powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Stara Błotnica wraz udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Rodzaj zadania –  organizowanie systemu szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej w tym szczególnie: organizowanie meczów,  turniejów, zajęć treningowych (zatrudnienie kadry trenerskiej), wyjazdów szkoleniowych treningowych i meczów.

 

                Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

                w 2014 r:           58.000 PLN ( słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy zł.). 

               Zasady przyznawania dotacji

1.      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych      w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr.234, poz. 1536 z  zm.).

2.      Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  - prowadzące działalność pożytku publicznego, dla których zadania te są zadaniami statutowymi.

3.      Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy

      z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania. Zlecenie zadania   

      publicznego  odbywa się w formie powierzenia  realizacji zadania wraz

      z udzieleniem dotacji na  sfinansowanie jego realizacji.

                Termin i warunki realizacji zadania: 

1.      Zadanie ma być realizowane od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2014 r. 

2.      Zakres i warunki realizacji zadania określa umowa zgodna ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy … (Dz. U. 2011 Nr 6, poz. 25),

W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty poniesione od dnia zawarcia umowy, bezpośrednio związane z realizacją zadania.

               Termin i procedura składania ofert:

1.      Pisemne oferty, wyłącznie na formularzach stanowiących załącznik nr 1 do  Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy … (Dz. U. 2011 Nr 6, poz. 25), należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście do dnia 10 lutego 2014  r. godz. 1400   w  Urzędzie Gminy Stara Błotnica pokój nr 12.

2.      Do oferty należy  dołączyć: kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

     opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania

     oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub odpis rejestru (np. z Krajowego Rejestru Sądowego), kopię sprawozdania z działalności merytorycznej organizacji (podmiotu) za ostatni rok oraz kopię sprawozdania finansowego za ostatni zamknięty rok - potwierdzone za zgodność  z oryginałem.

 

              3.  Na kopercie należy umieścić następujące informacje: pełną nazwę wnioskodawcy

                   i jego adres,  tytuł zadania, adnotację “nie otwierać przed posiedzeniem komisji

                   z otwarciem ofert”. 

              4.  Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ust. 1 (np. faksem lub pocztą

                  elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.

                  Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie

                  od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.  

            5.   Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączona dokumentacją pozostają

                  w aktach Urzędu Gminy i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy

                  ani w trakcie trwania konkursu, ani po jego zakończeniu.    

          Termin otwarcia ofert i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

          1.  Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od terminu zakończenia składania ofert.

          2.  Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana

              Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Błotnica,  sporządzając pisemny  protokół oraz kwalifikując złożone   oferty do otrzymania dotacji. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia   otwartego konkursu ofert złożona jest tylko jedna oferta.

          3.  Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

  Kryteria formalne:

1.  Terminowość złożenia oferty.

2.  Kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji.

3.  Zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

4.  Czy Oferent jest organizacją pozarządową, której celem statutowym jest prowadzenie

    działalności w zakresie zadania określonego w konkursie ofert.

Kryteria merytoryczne:

1. Możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności:
           a) liczba osób zaangażowanych w realizację zadania i posiadane zasoby materialne,
           c) możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie

             i przy zaplanowanych kosztach,

         d)dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy,

   

2.  Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym:
          a) planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia   

            wolontariuszy i pracę społeczną członków,

          b) strukturę wydatków,

3.      Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale  

których zadanie będzie realizowane, w szczególności:

a)      Czy oferent dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą do realizacji zadania,

b)      Czy oferent posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

   4.  Zgodność oferty z celami konkursu.

Wyniki konkursu  zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

Stara Błotnica oraz umieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej.        

Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania tego samego rodzaju wynosiła:

2011 r.  kwota 35000,00 zł.   

2012 r. kwota  35000,00 zł.

2013 r. kwota 58000,00 zł.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                            mgr inż. Marcin Kozdrach

 Więcej informacji na naszej stronie BIP, bezpośredni link tutaj

 

Wróć