Wytyczne przeciwepidemiczne 

dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu)  w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

 

 

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.

 

1.    Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).

2.    Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący  co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).

3.    W sytuacji gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.

4.    Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe  - nie w kierunku innych).

5.    Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo  po zakończonej zabawie na placu zabaw[1].

6.    Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym  z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.  

7.    Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.

8.    W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.

9.    W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom,  a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.

10.  Dezynfekcję zabawek używanych na placu zabaw przeprowadza się zgodnie  z przeznaczeniem danego produktu biobójczego. Wykaz produktów biobójczych przeznaczonych również do dezynfekcji powierzchni zabawek znajduje się pod linkiem http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze.13i 14 zaraz po myciu zabawek  

11.  Informacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania produktu biobójczego, jak również niezbędnych czasów w zakresie samej dezynfekcji, czy konieczności przewietrzenia pomieszczenia po zastosowaniu produktu, w tym również konieczności odłożenia danego przedmiotu (zabawki) przed kolejnym użyciem należy szukać na oznakowaniu opakowania danego produktu biobójczego.

12.  Właściciel lub zarządca placu zabaw utrzymuje i użytkuje go zgodnie  z przeznaczeniem, w szczególności dotyczy to zachowania należytego stanu sanitarno-technicznego i estetycznego poprzez nie dopuszczanie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej[2].

13.  W przypadku korzystania z placów zabaw przez grupy zorganizowane (np. grupy żłobkowe/przedszkolne/wczesnoszkolne nieposiadające własnego terenu do rekreacji) zaleca się, aby właściciel lub zarządca placu zabaw w regulaminie obiektu wskazał godziny użytkowania dedykowane tym grupom, wywieszając go w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń. Zaleca się korzystanie z placu zabaw przez dzieci z jednej grupy, środowiska.

14.  Właściciel lub zarządca placu zabaw zapewnia właściwy stan  sanitarno-higieniczny obiektu[3] m.in. poprzez zlokalizowanie odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne, zależnie od wielkości obiektu i liczby  przebywających osób.

15.  Właściciel lub zarządca placu zabaw monitoruje codziennie prace porządkowe,  ze szczególnym uwzględnieniem regularnego czyszczenia sprzętu i wyposażenia placu zabaw z użyciem detergentu i/lub dezynfekowania powierzchni dotykowych.

Dezynfekcja przestrzeni placu zabaw powinna odbywać się w czasie, gdy nie będzie na jego terenie innych osób.

16.  W przypadku gdy na placu zabaw zlokalizowana jest piaskownica, właściciel  lub zarządca zobowiązany jest do zapewnienia spełnienia wymagań higienicznych  poprzez:

Ø  ogradzanie terenów placów zabaw, 

Ø  zasłanianie piaskownic na noc i w innych okresach, gdy nie jest użytkowana,

Ø  wymienianie piasku w piaskownicy co najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego,

Ø  wymienianie piasku w piaskownicy każdorazowo po stwierdzeniu  w nim obecności widocznych zanieczyszczeń (odpadów, odchodów zwierzęcych i innych).

17.  Zaleca się (w miarę możliwości) wywieszanie na tablicy ogłoszeń przy placu zabaw ogólnych zasad zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego, oraz numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej właściwej ze względu na lokalizację placu zabaw, w tym również do służb medycznych.

18.  Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pllubhttps://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Wróć