Dyżury aptek w 2019 r. (2019-01-08)

tl_files/tiny_templates/aaaLoga/dyzury aptek.jpg W roku 2019 nie będzie całodobowych dyżurów aptek.
Na ostatniej sesji mijającego roku 2018 w dniu 28 grudnia Rada Powiatu Białobrzeskiego podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego na rok 2019. Zasadniczą różnicą w stosunku do lat poprzednich jest brak całodobowych dyżurów aptek, w roku 2019 
Apteki będą dyżurować cyklicznie w godzinach od 8:00 do 23:00.

Po godzinie 23: 00 leki można zakupić w dwóch pracujących całodobowo aptekach w Radomiu:
1.Apteka ul. pl. Konstytucji 3 maja 5, tel. 48 362 34 16
2.Apteka ul. R. Traugutta 1 A, tel. 48 362 68 42 oraz 48 340 03 40

Więcej...

Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza (2019-01-08)

tl_files/tiny_templates/aaaLoga/WCOKryzysowego logo.jpgWBZK-I.7010.01.2019
W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia.

tl_files/tiny_templates/aaaLoga/WCOKryzysowego logo.jpgWBZK-I.7010.01.2019
W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia.

Więcej...

Limit pomocy de minimis w rolnictwie (2018-12-17)

Informacja dla rolników w sprawie ulg podatkowych 

Wójt Gminy Stara Błotnica informuje, iż zgodnie z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykorzystany został w 100% krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

W związku z powyższym Wójt Gminy Stara Błotnica jako organ podatkowy – do dnia 31 grudnia 2018 roku nie może udzielać żadnej pomocy de minimis w rolnictwie. Wiąże się to z niemożnością wydania pozytywnych decyzji w takich sprawach podatkach jak.: odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty i umarzanie zaległości, umarzanie odsetek czy udzielanie ulg z tytułu kupna gruntów.

Więcej...

Prawo do tłumacza migowego

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2017 r. poz.1824) przepisy ustawy realizowane są między innymi przez organy administracji publicznej. Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN zapewnia organ administracji publicznej (art. 11 ust. 1 ustawy). Świadczenie to może być realizowane również przez pracownika organu administracji publicznej posługującego się PJM lub SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się (art. 11 ust. 2). 

Więcej...

Informacja o uprawnieniach osób z niepełnosprawnością w procedurze przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

Więcej...

Informacje o uprawnieniach niepełnosprawnych wyborców

Informacje o uprawnieniach  wyborców z niepełnosprawnością i ułatwieniach związanych z udziałem w wyborach tej grupy mieszkańców naszej gminy zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ( BIP ), menu przedmiotowe – Wybory.

Więcej...

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZA URZĄD GMINY W STAREJ BŁOTNICY

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH,
KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZA URZĄD GMINY W STAREJ BŁOTNICY

Z dniem 25 maja 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000), która wdrożyła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Przywołane przepisy wprowadzają szereg zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jednym                z elementów tych zmian jest obowiązek informacyjny względem osoby, której dane dotyczą w zakresie wszelkich operacji wykonywanych na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów. Wypełniając obowiązek, wynikający z art. 13 ww. Rozporządzenia, przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w których posiadaniu jest Urząd Gminy Stara Błotnica.

Więcej...