OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Na podstawie art.11 ust. 2 i 3 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118.)

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Celem konkursu  ofert jest wyłonienie i powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Stara Błotnica wraz udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

Rodzaj zadania – działalność w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Zorganizowanie II Błotnickiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych

 w tym wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji ludowej oraz zachęcenie społeczeństwa lokalnego do aktywnego udziału w zorganizowanej imprezie kulturowej.

                Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

                w 2016 r:           6.000 PLN ( słownie: sześć tysięcy zł.). 

               Zasady przyznawania dotacji

1.    Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia         24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118).

2.    Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o      działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  - prowadzące działalność pożytku publicznego, dla których zadania te są zadaniami statutowymi.

3.    Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem      rozliczenia się po zrealizowaniu zadania. Zlecenie zadania publicznego  odbywa się w formie      powierzenia  realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na  sfinansowanie jego realizacji.

                         Termin i warunki realizacji zadania: 

1.    Zadanie ma być realizowane od dnia podpisania umowy do 31 października 2016r.

2.    Zakres i warunki realizacji zadania określa umowa zgodna ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu       Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru      umowy … (Dz. U. 2011 Nr 6, poz. 25),

     W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty poniesione od dnia podpisania umowy,      bezpośrednio związane z realizacją zadania.

               Termin i procedura składania ofert:

1.    Pisemne oferty, wyłącznie na formularzach stanowiących załącznik nr 1 do  Rozporządzenia      Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego      wzoru umowy … (Dz. U. 2011 Nr 6, poz. 25), należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub      osobiście do dnia 27 kwietnia 2016 r. godz. 1000   w  Urzędzie Gminy Stara Błotnica pokój nr 12.

2.    Do oferty należy  dołączyć: kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą,      pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji      pozarządowej lub podmiotu, wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru(np. z Krajowego      Rejestru Sądowego) ważny do 3 m-cy od daty wystawienia, kopię sprawozdania z działalności      merytorycznej i finansowej  organizacji (podmiotu) za ostatni rok potwierdzone za zgodność                                   z     oryginałem.

3.    Na kopercie należy umieścić następujące informacje: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, tytuł zadania, oraz adnotację “nie otwierać przed posiedzeniem komisji z otwarciem ofert”. 

4.    Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ust. 1 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub      dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.

     Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla      pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.  

5. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączona dokumentacją pozostają w aktach Urzędu      Gminy i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie trwania      konkursu, ani po jego zakończeniu.    

            Termin otwarcia ofert i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1.  Otwarcie ofert nastąpi  dnia 27 kwietnia 2016 r. o godz. 1015.

2.  Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana Zarządzeniem      Wójta Gminy Stara Błotnica,  sporządzając pisemny  protokół oraz kwalifikując złożone   oferty do      otrzymania dotacji. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia   otwartego konkursu      ofert złożona jest tylko jedna oferta.

3.  Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

 

  Kryteria formalne:

1.  Terminowość złożenia oferty.

2.  Kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji.

3.  Zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

4.  Oferent jest organizacją pozarządową, której celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie      zadania określonego w konkursie ofert.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.

 

Kryteria merytoryczne:

1.    Możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności:

     a) zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu o konkursie,
     b) posiadane zasoby materialne i kadrowe,
     c) możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych            kosztach

     d)dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy

     e)dotychczasowe doświadczenie,

     f) spodziewane efekty złożonej oferty,        

2.  Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym:

     a) planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną            członków,

     b) strukturę wydatków,

     c) wysokość środków pochodzących z innych źródeł,

3.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

4.  Zgodność oferty z celami konkursu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.

Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią i protokołem Komisji Konkursowej.

Wyniki konkursu  zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stara Błotnica oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.        

Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania tego samego rodzaju wynosiła:

2012 r. kwota 4 000,00 zł.   

2013 r. kwota 5 000,00 zł.

2014 r. kwota 5 000,00 zł

2015 r. kwota 6 000,00 zł

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy

    mgr inż. Marcin Kozdrach


więcej informacji oraz dokumenty do pobrania w naszym  Biuletynie Informacji Publicznej

Wróć