tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_artykulu_2016/06_2016/zapilicze informuje.jpg

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPILICZE”  INFORMUJE :

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” informujemy iż : w dniu 17 maja 2016 roku, Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” reprezentowana przez Panią prezes Iwonę Śliwę, Panią skarbnik Agnieszkę Pośnik – Kamińską, podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego  w Warszawie umowęo warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020.

Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Zapilicze” jest ważnym narzędziem zarządzania lokalnego, zawierającym scenariusz działań zmierzających do rozwoju powiatu białobrzeskiego. Lokalna strategia rozwoju na lata 2014-2020  dla obszaru LGD „Zapilicze” jest kontynuacją strategii wdrażanej w poprzednim okresie programowania na lata 2007-2013.

Kwota jaka została pozyskana na realizację LSR to 4 750 000 zł (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z czego 50 % tj. (2 375 000 zł) przeznaczono na realizację celu „Aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej” w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej. Pozostałe środki tj. 2 375 000 zł przeznaczono na realizację celu   Aktywna i zintegrowana społeczność” poprzez działania takie jak :

            a ) tworzenie i wspieranie grup integracji społecznej

            b ) kultywowanie i promocja kultury i tradycji

            c ) podnoszenie świadomości tożsamości lokalnej i kompetencji społecznych                         mieszkańców

            d ) organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych

            e ) doskonalenie ogólno dostępnej bazy społecznej

            f) infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

            g ) dywersyfikacja dochodów w gospodarstwach rolnych

 

Beneficjenci:

1.       Osoby fizyczne: UE, pełnoletnie, zamieszkałe na terenie LGD lub podejmujące/prowadzące działalność gospodarczą, której miejsce wykonywania wskazane w odpowiednim rejestrze znajduje się na tym obszarze.

2.      Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, których siedziba bądź oddział znajduje się na terenie LGD z wyłączeniem województwa.

 

3.      O grant w ramach projektu grantowego mogą ubiegać się także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność oraz posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR.

Umowa podpisywana jest z podmiotem, w skład którego wchodzi ta jednostka.

 

4.       Grantobiorcy to podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej i nie deklarujące jej podjęcia.

 

- Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru operacji.

 • Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu. Kryteria wyboru oraz zasady dokonywania ich zmian są określone przez LGD w lokalnej strategii rozwoju.

- Pomoc przyznawana jest pod warunkiem, że operacja realizuje wskaźniki zaplanowane w LSR.

-  Premiowane będą operacje spełniające jedno lub kilka z poniższych kryteriów:

• innowacyjne

• przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu

• generujące nowe miejsca pracy (obowiązkowe dla operacji związanych z przedsiębiorczością)

• ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych określonych w LSR.

LGD „Zapilicze” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosków. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD „Zapilicze” ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi  w godz. 8.00-16.00.

Kontakt telefoniczny:  48-613-23-59 ; 696-461-198

Kontakt mailowy:  lgdzapilicze@poczta.onet.eu

Strona www : www.zapilicze.pl

 

Wróć